51439 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B