51667 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2025A και 2025B