51760 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B