51819 ΖΕΝΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B