51947 ΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B