52094 ΖΕΡΔΙΛΑ-ΧΕΡΕΡΑ ΚΑΡΜΕΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B