52233 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B