52233 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B