52431 ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B