52543 ΧΩΡΑΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2025A και 2025B