52586 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Πληρωμή για 2025A και 2025B