52733 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B