52871 ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B