52875 ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B