53040 ΚΟΥΒΑΡΔΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B