53228 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B