53254 ΛΕΦΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B