53483 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B