53490 ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B