53497 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B