53502 ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B