53548 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΙΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B