53652 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B