53735 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B