53835 ΓΙΑΝΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B