53933 ΣΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B