54007 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B