54091 ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B