54231 ΣΙΩΠΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B