54873 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B