54874 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B