55955 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B