56008 ΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B