ΚΑΒΑΣΜΙ ΦΑΡΙΝΤ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 05/1956, ΕΣΟ: 59357 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -